Pan Yu Lin 潘玉良

Quatre artistes chinoises contemporaines : Pan Yu-lin, Lam Oi, Ou Seu-tan, Shing Wai

Publisher

Musée Cernuschi


Date of Publication

1977