Documents


前日訪得此次建設法國里昂之海外大學、共招學生一百六十名、分北京上海廣州三處招考、北京上海均未足額、惟廣州所招、投考者過於名額數倍、故一次招足、彼中六十名皆特待生、將於法郵船博多斯號經過香港時下船、與京滬各生一同泛海、兹探得京滬兩處各生姓名登載如左、内有特待及少數旁聽生之分、聞惟起居待遇稍有分别、而教授則歸一律也、

男生共六十三名、 李煦寰.陳璠.陳本鐸.翟後千.黎國昌.陳崢宇.姚冉秀.黎國材.曾錦春.曾覺之.曾同春.鍾伯厚.何衍璿.羅易乾.古文捷.劉啓邠.梁政元.(以上十七名為廣東特待生)、何其昌.周發岐.侯晉祥.許樹墀.楊堃.張壐.吴鎭華.黃秉禮.劉爲濤.葉麐.陳藎民.夏亢農.陳錫爵.趙進義.李亮恭.汪德耀.蔣國華.霍金銘.張繼善.趙鶴瑞.趙壽祺.張樹藩.趙開.狄福鼎.徐祖鼎.商文明.何兆清.李丹.虞炳烈.吳凱聲.陳彛壽.何然.章桐.黃葉.司馬樑.唐學詠.馬光辰.王樹梅.陸振軒.陳洪.孫立人.廉劭成.徐頌年.方岑.(以上四十四名為本部生及本部優待生與旁聽生)、

女生共十一名 黃明敏.黃偉惠.羅振英.林寳權.(以上四名為廣東特待生)、蘇梅.方蘊.方裕.劉梧.吳續新.潘玉良.楊潤餘.(以上七名為本部生)

聞廣東六十名特待生中、亦有女生數人、此次護送者、為該校籌備員吳稚暉君、而另一籌備員李石曾君、則因病不能同行、女生之照料人、適有唐山交通大學學監馬程千君之夫人、因新喪其夫、往依其姊於歐洲、該校遂請馬夫人為女護送員云、該校現正籌備尚未完成、故由籌備員執行校務、而擬請之部長汪精衛君、一時亦因廣東教育、急待建設、未能脱身、此校同屬於里昂大學、故但立部長、其校長則以法國里昂大學校長儒朋君兼之、而中國方面、將來擬以北京大學校長蔡孑民君為該部名譽校長、儒朋君為助成此校之有力者、彼曾於數年前游歷中國、前年北京大學曾與班樂衛君、同授以博士學位也、

more