Documents


桐城潘玉良女士。留學羅馬皇家畫苑。其作品及其本人小影。已見第五十四五十五期本報。潘女士本年夏季卒業。即將返國。右下兩圖為其最近傑作。右係老農夫。下係其雕刻作品。