Documents


晚宴各界

昨日爲藝苑美術展覽會之第二日、以適逢星期六、下午起來賓尤爲擁擠、上海漫畫報亦爲藝苑出特刋、會場門首計陳列有美周文華等特殊印刷品五六種、供來賓之採購、可以與作品相對照、來賓莫不稱便、時至下午七時、參觀者尙未間斷、

昨晚七時、藝苑王濟遠江小鶼楊清磐李祖韓潘玉良等十餘人宴請各界於寗波同鄉會四樓、到日領事田中、及葉譽虎張默君胡伯翔張光宇等六十餘人、由王濟遠主席、致歡迎辭後、並謂同人係弱小人物、欲從事藝術運動、恐無人注意而少結果、希望各界指導云云、繼田中致辭、讚美藝苑美展出品之精良出品人皆爲青年、可代表中國藝術家蓬蓬勃勃之氣象、又次葉譽虎張默君易基培代表熊君相繼演説、大致謂中國當努力藝術運動、以消滅人民之惡性、但此種運動藝苑諸君可以負責云、末王道源報告籌備展覧之經過情形、並謂目下研究藝術者、如同孤兒零丁孤苦、須請到會諸君扶助云云、散會時已十時、來賓各得精美之特刋而歸