Documents


新華藝術專科學校、對於課程、向來注重、本學期爲發展國畫計、除該系原有敎授張聿光俞劍華熊松泉等外、特加聘黄賓虹張善孫張大千爲敎授、西畫系除原有敎授陳澄波汪荻浪柳演仁外、再聘定潘玉良張辰伯兩名家爲敎授、以增生徒之興趣、而達提倡之木旨、並請西人開爾氏爲女子音樂體育系舞蹈敎授、聞自招考以來、應試者非常踴躍云、